Les informacions


Els canals on es poden rebre les diferents informacions:

  • Trobades de pares: Diàriament, quan veniu a deixar o recollir el vostre fill/a…
  • Les agendes diàries
  • El PAF: Programa d’acompanyament a les famílies
  • PIMICO: Pistes per millorar la convivència: circulars informatives; DVD‘s fets a l’escola…
  • La farmaciola emocional
  • La carpeta viatgera
  • Els informes trimestrals
  • Web i Facebook